ADVOCATS QUE TREBALLEN PER A ALTRES ADVOCATS. L’OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA DE RC

//ADVOCATS QUE TREBALLEN PER A ALTRES ADVOCATS. L’OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA DE RC

ADVOCATS QUE TREBALLEN PER A ALTRES ADVOCATS. L’OBLIGACIÓ DE CONTRACTAR L’ASSEGURANÇA DE RC

Recentment, des de SAICO, ens vam plantejar aquesta qüestió, així com a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, en relació a la regulació de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, segons la qual estableix:

 

“Artículo 9 Seguro”

  1. Los y las profesionales con titulación tienen el deber de cubrir mediante un seguro o garantía equivalente los riesgos de responsabilidad en que puedan incurrir a causa del ejercicio de su profesión.

(…)

  1. Los profesionales que actúen exclusivamente al servicio de una administración pública no deben cumplir el requisito del seguro por responsabilidad. Este seguro tampoco es obligatorio en el caso de que la actividad profesional se ejerza exclusivamente por cuenta de otro que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de la actividad que comprende el ejercicio de la profesión.

 

Segons aquesta regulació sembla innecessari que l’advocat que presta els seus serveis per compte aliè hagi d’abonar també la prima d’assegurança de RC que ja abona el propi despatx.

 

No obstant, s’ha de tenir en compte les següents consideracions abans de prendre una decisió:

 

Aquest article ve regulat en la Llei 7/2006, de 31 de maig, que regula, exclusivament, als advocats col·legiats i a les societats professionals d’advocats, imposant l’obligació de tenir una assegurança.

 

Ara be, que succeeix si prestem serveis per a un despatx que sigui una SL o SA? En aquest cas no hi ha aquesta obligació, doncs es tracta d’ una empresa amb una forma social diferent. En aquest cas, si deixem d’abonar la nostra assegurança, podria esdevenir un problema per l’advocat doncs es possible que aquesta societat, al no estar obligada, no tingui assegurança amb el conseqüent risc que suposaria per l’advocat.

 

Les nostres recomanacions davant d’aquesta situació son les següents:

 

1) SI NO ES PRESTEN SERVEIS PER COMPTE ALIENA MITJANÇANT ALTA SEGURETAT SOCIAL I CONTRACTE LABORAL.

En situacions de frau de llei, com falsos autònoms i situacions no reglades, molt habituals al sector, aconsellem assumir el cost de l’assegurança, doncs seria difícil acreditar tota la situació en cas d’existir algun tipus de reclamació civil contra l’advocat o el despatx.

 

2) SI PRESTEM SERVEIS PER A UNA SOCIETAT D’ADVOCATS O PERSONALMENT PER A UN ADVOCAT PERSONA FÍSICA.

Aquests professionals, SÍ tenen l’ obligació de tenir assegurança de responsabilitat civil, segons disposa la  Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

En aquest cas haurem d’informar-nos de la cobertura del despatx per veure si d’acord a la quantia de procediments, el capital assegurat es suficient. Imaginem que l’assegurança només cobreix 25.000 euros i ens podem veure immersos en una reclamació superior del que podríem acabar responent a nivell personal, encara que la responsabilitat finalment fos de l’entitat que va prestar el servei.. Si la quantia es suficient, podríem deixar d’abonar l’assegurança de RC al Col·legi o entitat asseguradora amb qui la tinguéssim contractada.

 

3) SI PRESTEM SERVEIS PER A UNA SOCIETAT ANÒNIMA O SOCIETAT LIMITADA.

En el cas de que es tracti d’una Societat Limitada o Anònima o de qualsevol altra forma social, hauríem de conèixer si existeix pòlissa i la quantía de la mateixa. Si es així, podrem deixar de pagar la mateixa si la quantia la considerem suficient.

Si no existeix, tenim l’ obligació de continuar abonant la polissa de RC, tant per qüestió disciplinaria, donada l’obligació legal, com per els possibles problemes que podrien produir-se en un futur, tenir en compte que la mercantil no posseeix assegurança d’aquest tipus.

 

Barcelona, febrer 2017.

By | 2017-12-20T11:57:28+00:00 February 27th, 2017|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment